Процедури по ЗОП

02
Сеп

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА И ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА

02/09/2019

00533-2019-0024

Решение № З-717/02.09.2019 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“ и Протокол № 1/06.08.2019 г., Протокол № 2/07.08.2019 г., Протокол № 3/19.08.2019 г., Протокол № 4/26.08.2019 г. и Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП на комисията.

30
Авг

Обявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка

00533-2018-0004

Обявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на Летище София ЕАД“.

 

30
Авг

Сключен договор (по обособена позиция № 1) за възлагане на обществена поръчка

00533-2019-0001

Сключен договор (по обособена позиция № 1) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители на финансови услуги за „Летище София“ ЕАД по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Услуги по платежни операции по/от платежни сметки, услуги свързани с теглене и внасяне на пари в наличност, издаване и получаване на банкови гаранции и др., чрез разплащателни сметки” и Обособена позиция № 2 „Услуги по получаване на плащания чрез банкови карти в полза на Летище София“ ЕАД чрез разплащателни ...

30
Авг

Договор за обществена поръчка

00533-2019-0023

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – процедура на договаряне без предварителна покана за участие, с предмет „Периодични доставки по заявки на Купувача, извършвани за срок от 12 (дванадесет) месеца, на пет вида горива, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на авиационен бензин“, Обособена позиция № 2 „Доставка на авиационен керосин“, Обособена позиция № 3 „Доставка на автомобилно дизелово гориво“, Обособена позиция № 4 „Доставка на ...

29
Авг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2019-0016

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 03.09.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (публично състезание) с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции