Процедури по ЗОП

11
Юли

доставка монтаж чилър Т2

00533-2019-0025

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично съзтезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 19.08.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 20.08.2019г.

11
Юли

Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-еднократно

Съобщение

11.07.2019

00533-2019-0026

 

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител, открива процедура /публично състезание/ по чл.18, ал.1 т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София-еднократно

 

10
Юли

Периодични доставки по заявки на Купувача, извършвани за срок от 12 (дванадесет) месеца, на пет вида горива, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на авиационен бензин“, Обособена позиция № 2 „Доставка на авиационен керосин“,

00533-2019-0023

„Летище София" ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – процедура на договаряне без предварителна покана за участие, с предмет „Периодични доставки по заявки на Купувача, извършвани за срок от 12 (дванадесет) месеца, на пет вида горива, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на авиационен бензин“, Обособена позиция № 2 „Доставка на авиационен керосин“, Обособена позиция № 3 „Доставка на автомобилно ...

10
Юли

Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София

00533–2019-0024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

                        „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“

 

09
Юли

Съобщение

00533-2019-0013

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти, относно обществена поръчка с предмет: Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори.

Нов срок за получаване на оферти – 17.07.2019 г. /17:00/

Нов срок за отваряне на офертите – 18.07.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2