Процедури по ЗОП

19
Юли

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-253/27.06.2018

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-253/27.06.2018 - ДЗЗД Ес Джи България 2013

с предмет: Обособена позиция №:2  "Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране"

19
Юли

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-228/12.06.2018 Софийска вода АД

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-228/12.06.2018 Софийска вода АД

с предмет: Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на "Летище София" ЕАД

16
Юли

Окончателно становище от АОП по осъществен контрол по реда на чл. 232 от ЗОП.

16
Юли

До всички заинтересовани лица

00533-2019-0027

Документация на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

 

15
Юли

Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване

00533-2019-0027

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (открита процедура) за възлагане на  обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 16.08.2019г.