Процедури по ЗОП

25
Сеп

До всички заинтересовани лица

25/09/2019

00533-2019-0027

На 30.09.2019г. в 10:30 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ет. 2, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

20
Сеп

Публикувано Решение

20/09/2019

00533-2019-0016

Публикувано Решение №  З-769/20.09.2019 г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции , Протоколи от комисия с №№ 1/16.07.2019, 2/30.07.2019, 3/27.08.2019 и 4/03.09.2019, както и Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

20
Сеп

ОБЯВЛЕНИЕ

20/09/2019

00533-2019-0024

Обявление за възложена поръчка – прекратяване на процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“

 

20
Сеп

До всички заинтересовани лица

20/09/2019

00533–2019-0035

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за извършена промяна в документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет„Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго, включително доставка на резервни части”

Нов срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 30.09.2019 г.

Отваряне на оферти – от 15.00 ч. на 01.10.2019 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

20
Сеп

Сключен договор за обществена поръчка

20/09/2019

00533-2019-0014

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500 DT