Процедури по ЗОП

30
Юли

Решение и протоколи за обществена поръчка

00533-2019-0014

Съобщение

Решение и протоколи за обществена поръчка с предмет Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500 DT”

 

30
Юли

Решение и протоколи за обществена поръчка

00533-2019-0015

Съобщение

Решение и протоколи за обществена поръчка с предмет „Закупуване на мрежово оборудване за подобряване на покритието на безжичен достъп до интернет”

 

29
Юли

Разяснение по постъпило запитване

29/07/2019

00533-2019-0020

Разяснение по постъпило запитване в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

29
Юли

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

29/07/2019

00533-2019-0024

Разяснение по постъпило запитване в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“

25
Юли

Решение за прекратяване на обществена поръчка

25/07/2019

00533-2019-0023

Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки по заявки на Купувача, извършвани за срок от 12 (дванадесет) месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“, в частта за Обособена позиция № 1 „Доставка на авиационен бензин“.