Процедури по ЗОП

05
Авг

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

05/08/2019

00533-2019-0016

 Публикуван протокол № 2/30.07.2019 г. по обществена поръчка

„Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“  за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции.

02
Авг

До всички заинтересовани лица

02/08/2019

00533-2019-0027

До всички заинтересовани лица

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

02
Авг

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура

00533-2019-0025

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

 

01
Авг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

01/08/2019

00533-2019-0012

На 06.08.2019 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1,  „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

31
Юли

Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка

31/07/2019

00533-2019-0021

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-625 от 31.07.2019 г. удължава срока за подаване на оферти на процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на постоянни доставки на автомобилни резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя“, по обособени позиции: