Процедури по ЗОП

30
Юни

Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:

Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД

30
Юни

Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД, организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София”

Срок за закупуване на документация за участие: всеки работен ден до 17:00 часа на 01.08.2014 година.

30
Юни

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2

„Летище София” ЕАД обявява, че с Решение № 353 от 30.06.2014 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, ПР, перон и покрит паркинг пред Терминал 2 ”.

30
Юни

Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника

,,Летище София” ЕАД обявява , че с Решение №358 от 30.06.2014 г.е открита процедура на договаряне с обявление  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника” за срок от три години.

Срок за получаване на документацията за участие: до 17:00 часа на 22.07.2014 г.

30
Юни

Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2

9031573

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на карбонови филтри, пречистващи въздуха на Терминал 2чрез публикуване на покана. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9031573.