Процедури по ЗОП

08
Май

Текущ ремонт на уредби средно и ниско напрежение

00533-2015-0011

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на уредби средно и ниско напрежение на ТП 8, в това число доставка и монтаж на нов силов трансформатор 6/0,4 кV и нови комплектни разпределителни устройства ниско и средно напрежение”. 

04
Май

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене

00533-2015-0008

Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София” чрез открита процедура.

 

30
Апр

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка

00533–2015–0005

"Летище София" ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК, връзките на пътеките за рулиране с ПИК и перон”

30
Апр

Доставка на строителни, ВиК и електро материали

"Летище София" ЕАД стартира процедура на договаряне с обявление с предмет: „ Доставка на строителни, ВиК и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата на територията на Летище София”, с цел сключване на рамково споразумение за период от три години. 

30
Апр

Доставка на 12 000 килограма пенообразувател

00533-2015-0009

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на 12 000 килограма пенообразувател”

Срок за закупуване на документация по желание на участника: всеки работен ден до 16:00 часа на 05.06.2015 год.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 05.06.2015 година.