Процедури по ЗОП

09
Юни

Протоколи от работата на комисия и решение за избор на изпълнител

05
Юни

Информация за дати и основания за освобождаване на гаранции

04
Юни

Съобщение за сключен договор

01
Юни

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Уважаеми дами и господа,

 

29
Май

Товарене, извозване и разтоварване на сняг

00533-2015-0014

Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Товарене, извозване и разтоварване на сняг на площта, обхващаща перона, ВИП А, карго зоната и предаерогаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София за срок от три години” чрез открита процедура.