Процедури по ЗОП

14
Май

Сключен договор

Договор за осъвременяване на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите, разширяване на функционалността й и абонаментно обслужване и поддръжка”, за срок от четири години

14
Май

Протоколи и решение на комисия

Решение на комисията относно открита процедура с предмет : „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София”, за срок от три години

05
Май

Отваряне на пликовете с надпис ,,Предлагана цена”

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с надпис ,,Предлагана цена” на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на автоматични врати „ДОРМА” инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София” ще се извърши на 11.05.2015г. от 14:00 часа в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

08
Май

Текущ ремонт на уредби средно и ниско напрежение

00533-2015-0011

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на уредби средно и ниско напрежение на ТП 8, в това число доставка и монтаж на нов силов трансформатор 6/0,4 кV и нови комплектни разпределителни устройства ниско и средно напрежение”. 

04
Май

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене

00533-2015-0008

Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София” чрез открита процедура.