Процедури по ЗОП

29
Юни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД удължава срока за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София, летище Пловдив и летище Горна Оряховица за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността им като летищни оператори и оператори по наземно обслужване” за срок от 12 месеца”

Нов срок за закупуване на документация по желание на участника: всеки работен ден до 16:00 часа на 13.07.2015 година.

23
Юни

Въпроси и отговори

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕТИЩА СОФИЯ, ПЛОВДИВ И ГОРНА ОРЯХОВИЦ 

24
Юни

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка

23
Юни

Протокол отработата на комисия

Протокол No: 2 от работата на комисия

25
Юни

Доставка на канцеларски материали и консумативи

Доставка на канцеларски материали и консумативи

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи” за срок от 2 (две) години чрез процедура на договаряне с обявление.