Процедури по ЗОП

12
Юни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

00533-2020-0009

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На 17.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София” ЕАД”

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП

09
Юни

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-149/15.05.2019 - БТК - Българска телекомуникационна компания АД

с предмет: Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на Летище София ЕАД

 

08
Юни

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор № 100-Д-53/13.02.2020 - Ферокс Къмпани ЕООД  с предмет: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система СТС

08
Юни

Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт

00533-2020-0012

„Летище София“ ЕАД открива процедура (договаряне без предварителна покана за участие) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на ,,Летище София” ЕАД”.

 

08
Юни

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2020-0001

Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-206/02.06.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет:

          „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“