Процедури по ЗОП

12
Авг

Обявление

00533-2019-0023

 

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособена позиция № 1 „Доставка на авиационен бензин“ от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет „Периодични доставки, по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции“.

09
Авг

Протоколи 1, 2 и 3 , Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

Протоколи 1, 2  и 3 , Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори.

09
Авг

Разяснение по постъпило запитване в процедура

00533-2019-0025

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Разяснение по постъпило запитване в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

07
Авг

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

07/08/2019

00533-2019-0024

07
Авг

Прототокол № 2 от работата на комисия за обществена поръчка

07/08/2019

Прототокол № 2 от работата на комисия за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”