Процедури по ЗОП

03
Окт

Сключен договор (по обособена позиция № 2) за възлагане на обществена поръчка

00533-2019-0001

 Сключен договор (по обособена позиция № 2) за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители на финансови услуги за „Летище София“ ЕАД по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Услуги по платежни операции по/от платежни сметки, услуги свързани с теглене и внасяне на пари в наличност, издаване и получаване на банкови гаранции и др., чрез разплащателни сметки” и Обособена позиция № 2 „Услуги по получаване на плащания чрез банкови карти в полза на Летище София“ ЕАД чрез разплащателни ...

03
Окт

До всички заинтересовани лица

00533-2019-0008

Сключен договор в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

 

02
Окт

Периодични доставки на Авиационен бензин по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца

02/10/2019

00533-2019-0038

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (договаряне без предварителна покана за участие) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на Авиационен бензин по заявки на възложителя, извършвани за срок от 12 месеца“.

01
Окт

Избор на консултант за изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите в изпълнение на поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: Разтоварище за керосин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

005332019-0037

01
Окт

абонамент-автоматични-щори-2019

00533-2019-0036

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични щори“.    

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 28.10.2019г.