Процедури по ЗОП

14
Юли

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договора за Доставки на резервни части и консумативи

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор № 100-Д - 188/28.10.2014г.

с предмет

„Доставки на резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника”

13
Юли

Отговори "Доставка на канцеларски материали и консумативи"

09
Юли

Решение за промяна

,,Летище София” ЕАД удължава срока за подаване на заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи” за срок от 2 (две) години, възлагана чрез процедура на договаряне с обявление.

Нов срок за закупуване на документация по желание на участника: всеки работен ден до 16:00 часа на 07.08.2015г.

Нов срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 07.08.2015г.

07
Юли

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рентгеново оборудване за проверка на течности, аерозоли и гелове

           „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предметДоставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рентгеново оборудване за проверка на течности, аерозоли и гелове.

07
Юли

Протокол от комисия