Процедури по ЗОП

17
Фев

Абонаментно техническо обслужване и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика

17/02/2020

Публикувано становище по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”.

14
Фев

Публикувано обявление за възложена поръчка

14/02/2020

00533-2019-0045

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-3110/14.02.2020 г., договор № 100-Д-53/13.02.2020 г. и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС) на летище София”.

11
Фев

ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533-2019-0016

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-2870/11.02.2020 г. по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции.

10
Фев

Решение за избор на изпълнител и протоколи

10/02/2020

Решение за избор на изпълнител и протоколи за процедура – публично състезание с предмет: Осигуряване на служба за спешна медицинска помощ от летище София”, за срок от 12 месеца

10
Фев

Решение и протоколи

10/02/2020

Решение и протоколи за „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен срок на един брой нов нископодов пътнически електроавтобус с общ брой на пътниците максимум 85, предназначен за междутерминален транспорт (shuttle bus)“