Процедури по ЗОП

18
Фев

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

18/02/2020

00533-2020-0004

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-147 от 18.02.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 13.03.2020 г.

18
Фев

МОТИВИ ПО ЧЛ. 232, АЛ. 10 ОТ ЗОП, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 24, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ППЗОП

18/02/2020

Мотиви с изх. № 100-3338/18.02.2020 г. по чл. 232, ал. 10 от ЗОП, предоставени на основание чл. 24, ал. 1, т. 9 от ППЗОП по обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”, към становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП с изх. № КСИ-14/27.01.2020 г.

17
Фев

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

17/02/2020

00533-2019-0009

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-3208/17.02.2020 г., договори по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3, както и приложения към тях по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“.

17
Фев

Абонаментно техническо обслужване и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика

17/02/2020

Публикувано становище по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”.

14
Фев

Публикувано обявление за възложена поръчка

14/02/2020

00533-2019-0045

Публикувано обявление за възложена поръчка с изх. № 100-3110/14.02.2020 г., договор № 100-Д-53/13.02.2020 г. и приложения към него по обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС) на летище София”.