Процедури по ЗОП

31
Мар

Съобщение

00533-2019-0039

Договори с приложения и Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 2, 3, 4, 6 и 7, относно обществена поръчка  с предмет „Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, ползвана на Летище София”, по обособени позиции.

31
Мар

Доставка на канцеларски консумативи хартия

00533-2020-0010

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-244 от 31.03.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: ,,Доставка на канцеларски консумативи – хартия”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 21.04.2020 г.

31
Мар

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включитено и доставка на резервни части и/или компоненти за нуждите на "Летище София" ЕАД по обособени позиции

00533-2020-0011

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

00533-2020-0011

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че с Решение № З-245 от 31.03.2020 г. открива обществена поръчка (публично състезание) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции

30
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533–2020-0006

Разяснениe, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет “Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК-странични линии(бяло) и осеви линии на ПР(жълто)”.

27
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Разяснениe, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.