Процедури по ЗОП

15
Авг

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

15/08/2019

00533-2019-0025

Разяснение по постъпило запитване в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София“.

15
Авг

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София.

15/08/2019

00533-2019-0029

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично съзтезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“.  

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 12.09.2019г.

15
Авг

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части

15/08/2019

005332019-0028

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

14
Авг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533–2019-0007

12
Авг

Протокол 2 от работата на комисия

00533-2019-0026

Протокол № 2 от 08.08.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет:

Доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване

от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане /ПИК/ на летище София - еднократно