Процедури по ЗОП

23
Юли

Възобновяване на процедура

23/07/2019

00533-2019-0009

 

Възобновяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски консумативи – хартия“;

22
Юли

Протокол 2 от работата на комисията за обществена поръчка

22/07/2019

00533-2019-0012

Протокол 2 от 17.07.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК – машинно на подходите за кацане и част от страничните линии,  както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка на стрелки и цифри“.

22
Юли

До всички заинтересовани лица

00533-2019-0027

Разяснение по постъпило запитване в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

 

19
Юли

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-253/27.06.2018

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-253/27.06.2018 - ДЗЗД Ес Джи България 2013

с предмет: Обособена позиция №:2  "Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране"

19
Юли

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-228/12.06.2018 Софийска вода АД

Обявление за приключаване на договор № 100-Д-228/12.06.2018 Софийска вода АД

с предмет: Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на "Летище София" ЕАД