Процедури по ЗОП

11
Окт

абонамент-автоматични-врати-2020

11/10/2019

00533-2019-0041

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на автоматични врати, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2, VIP A и VIP B на Летище София“.  

10
Окт

Протоколи и Доклад от работата на комисия и Решение за класиране и избор на изпълнител

10/10/2019

00533-2019-0025

Протоколи 1, 2, 3 и 4, Доклад по чл. 181, ал. 4 от работата на комисията и Решение за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Терминал 2 към Летище София.

10
Окт

До всички заинтересовани лица

10/10/2019

00533-2019-0027

Решение за избор на изпълнител, протоколи и доклад от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Застраховка ,,Отговорност на летище София за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от дейността му като летищен оператор и оператор по наземно обслужване”.

10
Окт

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

10/10/2019

00533–2019-0019

Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисия в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София и упражняване на авторски надзор по време на строителството – основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София“

09
Окт

Протоколи и решение на комисия

09/10/2019

Протоколи и решение на комисия по обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”