Процедури по ЗОП

24
Яну

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

24/01/2020

00533-2020-0001

Разяснение по постъпило запитване в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво + 1, Терминал 1 на летище София в „Клуб на авиацията с музейна експозиция“

 

24
Яну

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП

24/01/2020

00533-2019-0043

22
Яну

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

22/01/2020

00533–2019-0037

21
Яну

Обявление за приключване на договор

21/01/2020

Обявление за приключване на договор № 100-Д-411/13.12.2018 - "СИД Ентърпрайз" ЕООД

с предмет: "Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за високоскоростни автоматични, ролетни и противопожарни щори" по обособена позиция № 1

20
Яну

Протоколи 1, 2, 3 и протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, и Решения за класиране и избор на изпълнител

00533-2019-0039

Протоколи 1, 2, 3 и протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, и Решения за класиране и избор на изпълнител, относно обществена поръчка с предмет Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, по обособени позиции