Процедури по ЗОП

30
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533–2020-0006

Разяснениe, на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет “Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК-странични линии(бяло) и осеви линии на ПР(жълто)”.

27
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Разяснениe, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

25
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Разяснениe, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.

23
Мар

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА, ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

00533–2019-0030

            Обявление за възложена поръчка, Договор № 100-Д-85/13.03.2020 г. и Приложения относно обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, включително оценка по част „Конструктивна” и „Изготвяне на Доклад за оценка на енергийната ефективност“ в изпълнение на поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище София” ...

23
Мар

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2020-0009

Разяснения, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, по обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществени интереси на „Летище София“ ЕАД“.