Обяви / Публични покани

18
Дек

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП

18/12/2018

Съобщение

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище“

14
Дек

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

14/12/2018
11
Дек

Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година

11/12/2018

Откриване на обществена поръчка

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

12
Дек

Технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво

12/12/2018

Съобщение

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище“, чрез събиране на оферти с обява.

 

Срок за подаване на оферти – 02.01.2019 г. /17:00/

28
Ное

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

Протокол № 1/26.09.2018 г. и Протокол № 2/17.10.2018 г. от работата на комисията и Съобщение за прекратяване на възлагането относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“