Обяви / Публични покани

19
Авг

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпил е въпрос във връзка с покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток” 

С настоящото публикуваме въпроса и отговора.

19
Авг

Извършване на специализиран медицински преглед на служителите на „Летище София” ЕАД, работещи в среда на източници на йонизиращи лъчения

9032836

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на специализиран медицински преглед на служителите на „Летище София” ЕАД, работещи в среда на източници на йонизиращи лъчения”.

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ID 9032836.

13
Авг

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток

9032685

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток” 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:

12
Авг

Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД

9032665

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), събира оферти за изпълнение на поръчка с предмет „Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД”.

Публичната покана е публикувана под номер ID: 9032665

Валидна до: 25.08.2014 г. включително

12
Авг

Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”, за период от една година

9032659

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”, за период от една година 

Публичната покана е публикувана под номер ID: 9032659

Валидна до: 22.08.2012 г. включително