Обяви / Публични покани

12
Сеп

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол №№ 1, 2, 3 и 4 за обществена поръчка с предмет:  Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток” 

11
Сеп

Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция

СЪОБЩЕНИЕ 

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, публикува протокола от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция, където е необходимо - абонамент за срок от 3 (три) години”.

11
Сеп

Извършване на специализиран медицински преглед на служителите на „Летище София” ЕАД, работещи в среда на източници на йонизиращи лъчения

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран медицински преглед на служителите на „Летище София” ЕАД, работещи в среда на източници на йонизиращи лъчения”.

28
Авг

Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност на летище София”

19
Авг

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Постъпил е въпрос във връзка с покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект за етап 2 - подобект 2 „Разширение на антиобледенителна площадка изток” 

С настоящото публикуваме въпроса и отговора.