Обяви / Публични покани

25
Мар

Сключен договор за "Избор на регистриран одитор..."

Сключен договор за „Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка по международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и международните счетоводни стандарти (МСС) на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2014 година“

24
Мар

Съобщение за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на отпадъците от опаковки и рециклируемите отпадъци, образувани на летище София, за срок от две години”

Сключен договор

24
Мар

Информация за основанието и размера на извършено плащане по договор

16
Мар

Съобщение за сключен договор за изпълнение на поръчка относно строителството на обект: „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД”

Сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Проектиране и изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София” ЕАД” 

16
Мар

Протоколи от работата на комисията и от Министъра на ТИТС

Протокол от работата на комисията и

Протокол от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията