Обяви / Публични покани

26
Фев

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

26/02/2019

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет„Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

18
Фев

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

18/02/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE”

Нов срок за подаване на оферти – 22.02.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 25.02.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал -1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

18
Фев

Публикувани протоколи по обществена поръчка

18/02/2019

Публикувани Протокол № 1/15.01.2019 г., Протокол  № 2/29.01.2019 г. и Протокол № 3/11.02.2019 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

07
Фев

Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE

"Летище София" ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE", чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 15.02.2019г. /17:00 часа/

31
Яну

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

Съобщение

 

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година