Обяви / Публични покани

31
Мар

Съобщение

ID - 9097285

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД.

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

23
Мар

Публикуван протокол № 1/17.03.2020 г. на комисията по обществена поръчка

ID 9096573

Публикуван протокол № 1/17.03.2020 г. на комисията по обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

19
Мар

СЪОБЩЕНИЕ

909996801

 

Публикуван Протокол № 1/11.03.2020 г. по обществена поръчка с предмет : „Задължителна застраховка „трудова злополука“ на работниците и служителите на „Летище София“ ЕАД“

17
Мар

Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД

ID – 9097285

Съобщение

Летище София” ЕАД организира избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД”, провеждан по реда на Част пета „Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ и Глава Двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява.

10
Мар

Удължаване срока за получаване на оферти по обществена поръчка

10/03/2020

ID 9096573

 

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.