19
Авг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

         

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект на „План за действие към Стратегическа карта за шум за Летище София

ГД „ГВА“ към МТИТС и „Летище София“ ЕАД уведомяват всички заинтересовани страни, че е изготвен проект на „План за действие към стратегическа карта за шум за Летище София“ в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).

На основание чл. 9, ал. 1 от ЗЗШОС на 21.09.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа в Клуб на авиацията, Терминал 1 на Летище София, с адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, ще се проведе обществено обсъждане на изготвения проект на План за действие.

Проектът на „План за действие към Стратегическа карта за шум на Летище София“ е публикуван на електронната страница на Летище София на адрес: /www.sofia-airport.bg/, в раздел „Екология“. Той може да бъде разгледан и на хартиен носител от всички заинтересовани физически и юридически лица, в периода от 19.08.2020 г. до 18.09.2020 г., всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа в административната сграда на „Летище София“ ЕАД, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Зона С, офис на отдел ОВОС.

Всички предложения, становища и бележки към проекта на Плана за действие, предмет на общественото обсъждане, могат да се предоставят в писмена форма на срещата за обществено обсъждане или да се изпращат до „Летище София“ ЕАД на адрес:
гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, не по-късно от 7 дни след датата на провеждане на общественото обсъждане.