27
Мар

Съобщение за медиите

Във връзка с публични интерпретации в медиите за дисциплинарни производства срещу служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и „Летище София“ ЕАД относно случая за допуснати без паспортна проверка пътници, пристигащи от Франция, заявяваме, че това категорично не отговаря на истината. Дисциплинарни наказания се образуват тогава, когато е налице допуснато нарушение. Поради различни тълкувания сме длъжни да направим следното разяснение за задълженията и функциите на служителите от системата на МТИТС, отговарящи за сигурността на летището:

Условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, утвърдена от главния директор на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване. Отговорните институции за прилагането на тези мерки са изчерпателно изброени в чл. 16к от Закона за гражданското въздухоплаване.

Спрямо записаното в закона летищният оператор „Летище София“ ЕАД не осъществява функции, свързани с паспортно-визов контрол на пътниците, преминаващи през летището, както и не извършва проверка на сигурност на пристигащи пътници, съответно не е отговорен за допускането им на територията на Република България.