Финансови данни

Летище София” ЕАД е изготвило шестмесечен финансов отчет за дейността през периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2016 г., съставен съгласно разпоредбите на чл.101о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Отчетът е публикуван на електронен адрес  http://www.x3news.com/companies/ .”