Екология

Всяка една човешка дейност е породена от нуждите на обществото. Тя има своята икономическа полза, но също така дава своето отражение върху околната среда. В това отношение гражданското въздухоплаване не се различава от която и да е друга човешка дейност – то е възникнало в отговор на потребността на хората да пътуват по-бързо и по-комфортно, а това от своя страна е довело до различни промени в околната среда.

В течение на времето е осъзната необходимостта да се намери най-добрият баланс между икономическите ползи от бурно развиващата се индустрия и начинът, по който това се отразява на условията за живот на хората. Този баланс е в основата на стратегията за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Ние от “Летище София” ЕАД се стремим да изпълняваме своите задължения така, че да намалим доколкото ни е възможно отражението на авиационната дейност върху околната среда и хората, живеещите и работещи в района на Летище София.

Правим това, като наблюдаваме, контролираме и оценяваме различните аспекти на нашите дейности и това как те се отразяват върху околната среда. Това ни помага да преценим как да намалим въздействието им върху условията на живот в близост до летището.

Всичко това постави началото на дългосрочната политика на “Летище София” ЕАД, подчинена на принципите за устойчиво развитие – усвояване и прилагане на най-добрите световни практики в авиационния бизнес, наред със стремежа да се утвърдим като добри съседи за живеещите и работещи в района граждани.

СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ

От 2017 г. Летище София е „основно летище“ по смисъла на т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) с реализирани повече от 50 000 самолетодвижения за една година. Във връзка с това и в съответствие със ЗЗШОС и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда бе разработена стратегическа карта за шум за Летище София, одобрена от Министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-228/02.08.2019 г.

За повече информация натиснете ТУК

Съдържание (файлове в PDF и BMP формат):

  • Стратегическа карта за шум за Летище София (СКШ);
  • Сурови изчислителни резултати (база за компилиране на изходните данни от разработената СКШ);
  • КАРНЕТИ – Верификационни контролни измервания;
  • СКШ 24 - LDEN, dB(A);
  • СКШ нощ – LNIGHT, dB(A);
  • СКШ ден - LDAY, dB(A);
  • СКШ вечер – LEVENING, dB(A).

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СКШ ЗА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Въз основа на одобрената СКШ бе възложено разработването на План за действие, чиято основна цел е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗЗШОС, във връзка с разработването на Плана за действие ще бъде организирано обществено обсъждане на 21.09.2020 г. от 10:00 часа в Клуба на авиацията, Терминал 1 на Летище София.

Проектът на „План за действие към Стратегическа карта за шум на Летище София“ можете да разгледате ТУК

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

„Летище София” ЕАД има отговорността да осигурява качествени услуги на своите клиенти, като същевременно се грижи за опазване живота и здравето на хората на територията на летището и на намиращи се в близост други обекти, опазване на съоръженията и имуществото на дружеството и опазване на околната среда чрез предотвратяване на опасно и трайно замърсяване и големи аварии.

Безопасността е основен приоритет при извършване на дейности по приемане, безопасно съхранение и зареждане с реактивно гориво, авиационен бензин и автомобилни горива. За информация съгласно чл. 116д на ЗООС и чл. 20 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,  вижте: