31
Яну

„Покана за участие в търг за предоставяне под наем на Две зони за инсталиране на масажни столове, Терминал 2“

 

                                           ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-92   от 28.01. 2020 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

                                                                       О Б Я В Я В А

 

  1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на „Две зони за инсталиране на масажни столове“, намиращи се  в гранична зона на Терминал 2 , ниво „+1“ на Летище София.
  2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: Зона №1 се намира до изходи В1-В4 на Терминал 2, а Зона № 2 се намира до изход В9 на Терминал 2. Всяка една от двете зони е с площ от по 3 кв.м. и е предназначена за инсталиране на по 2 /два/ броя масажни стола. Кандидатите в процедурата могат да участват за наемане на едната или и на двете зони.

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане). НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена за ВСЯКА ЕДНА ЗОНА: Не по-малко от 195 /сто деветдесет и пет/ ЕВРО  без ДДС.

2.4. Разноски във връзка с ползването на ЕДНА ЗОНА:

2.5.Консумативни разноски – 20,6 евро месечно, без ДДС

2.6.Комунални разноски – 11,3 евро месечно, без ДДС;

2.7. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Докаже пълното съответствие на масажните столове, с които възнамерява да извършва дейността, с основните технически изисквания, посочени в т.4, тук по-долу.

3.2. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 

4. Основни технически изисквания към масажните столове:

4.1. Масажните столове да са снабдени с монетен механизъм и каса;

4.2. Дамаска: кожа на седалните и облегалните части;

4.3. Масажните монетни столове следва да бъдат нови, безшумни, да приемат монети автоматично в български лева или евро;

4.4. Да имат информационна табела с кратко описание на функциите и начина на заплащане на услугите на български и английски език.

4.5. Брой на масажните столове: в случай, че кандидатът участва в търга с намерение за наемане на една зона, следва да достави общо 2 броя стола, при намерение за наемане и на двете зони следва да достави 4 броя стола;

4.6. Захранване и мощност – променливотоково монофазно(230V/50Hz – трипроводно присъединяване) и до 2kW за една зона с два масажни стола.

 

            5. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на сумата на началната тръжна месечна наемна цена, а именно 195 евро за всяка една зона. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата  сметка на дружеството към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

 

6. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

7. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

8. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 06.03.2020 г.

9. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

10. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 31.01.2020 година.