22
Мар

Търг с тайно наддаване

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД  на основание Заповед № 174 от 17.03.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на реално обособена площ,с предназначение на ползване „ЗОНА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА 9D СИМУЛАТОР”.
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Зоната се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 6 /шест/ кв.м;
  2. Срок на наеманe - 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане);
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: в размер на 450 (четиристотин и петдесет) евро, без ДДС
  4. Консумативни разноски  - 83 /осемдесет и три/ евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски  -  23 /двадесет и три/ евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.       Представи документи доказващи, че атракционното съоръжение, което предвижда да инсталира отговаря на следните технически характеристики:

3.1.1. Съоръжението следва да бъде високо технологичен симулатор за виртуална реалност, с две интерактивни седалки (кабини), коeто освен движение в три-измерно пространство, да осигурява и допълнителни динамични ефекти, например: специални шумови ефекти, вириране, разтърсване, струи въздух от различни места.

3.1.2.  Кабините трябва да са ергономични, ефектно осветени и всяка от тях да е снабдена с предпазен колан.

3.1.3. Симулаторът да работи с напрежение 220V и да е с максимална консумирана мощност до 4 KW.

 1. Представи сертификат от производителя и/или други документи, доказващи че атракционното съоръжение отговаря на стандартите за качество и безопасност, съгласно българското законодателство.
 2. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
 3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
 4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.
 5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 450 (четиристотин и петдесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 26.04.2017 г.

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗA ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „България днес“ на 22.03.2017 г.