01
Сеп

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение с предназначение БАНКОВ ОФИС

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 429 от 28.08.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

  1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение с предназначение БАНКОВ ОФИС с реф.№ 0С07.
  2. Местоположение и площ:  обществената зона на салон „Пристигане”, ниво „0” на Терминал 2 на Летище София. Площ – 45,38 кв.м;

3.                Срок на наемане      – 5 години от датата на влизане в сила на договора за наем;

4. Начална тръжна месечна наемна цена:4800 /четири хиляди и осемстотин/ Eвро без ДДС;

4.1. Консумативни разноски – 112 /сто и дванадесет/ Eвро месечно, без ДДС;

4.2. Комунални разноски      - 119 /сто и деветнадесет/ Eвро месечно, без ДДС;

4.3. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

 

5.  Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

5.1. Притежава лиценз за извършване на банкова дейност.

5.2.  Няма задължения към държавата, в т.ч. към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

5.3.  Не е в производство по несъстоятелност и ликвидация.

5.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

 

5.5. Участникът се отстранява и не се разглежда ценовото му предложение, когато:

5.5.1.  Не отговаря на някои от условията, посочени в заповедта и документацията;

5.5.2.  Не е представил някой от документите изисквани в заповедта и документацията;

5.5.3.  Представен е документ със следните недостатъци:

а) нечетлив;

б) с множество неудостоверени от автора добавки и прибавки;

в) офертата на участника не е подписана или е подписана от лице без представителна власт;

5.5.4. Търговец, свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 

6.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 4800 (четири хиляди и осемстотин) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на  05.10.2015г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2804; 02/937 2810.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА във в-к „24 часа” и в-к „Труд” на 01.09.2015 г