14
Апр

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обект - „Банков офис“ с реф. № РА08-РА09, Терминал 1.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № З-260 от 09.04.2020 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, с реф. № РА08-РА09, с предназначение на ползване „Банков офис“.

Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

Местоположение и площ: Помещение с реф. № РА08-РА09 се намира на Терминал 1, в обществена зона на салон “Пристигащи” на Летище София, и е с площ 19,60 кв.м;

Срок на наемане - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на 2005 /две хиляди и пет/ евро, без ДДС. ДДС се начислява отделно;

Консумативни разноски  - 97 евро месечно, без ДДС.

Комунални разноски -  74 евро месечно, без ДДС;

На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Притежава лиценз за извършване на банкова дейност;

3.2. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на сумата на началната тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 2005 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

6. Обезпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 19.05.2020 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

 ПОКАНАТА E ПУБЛИКУВАНА ВЪВ В-К „24 ЧАСА“ И В-К „ТРУД“ НА 14.04.2020 г.