16
Ное

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещение за съхранение на техническо оборудване.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № З-684 от 13.11.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – Помещение за съхранение на техническо оборудване с реф.№ С0.019.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: Помещение с реф.№ С0.019 се намира в сграда „Пристигащи“ на Терминал 1 на Летище София, сутерен-западна част, зона с ограничен достъп и е с площ от 22,5 /двадесет и две цяло и пет десети/  кв.м;

2.2. Срок на наемане3 /три / години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта). НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на 200 /двеста/ евро, без ДДС.

2.4. Консумативни разноски - 27  /двадест и седем/ Евро месечно, без ДДС;

2.5. Комунални разноски        - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

  1. Притежава актуален документ „Удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване“, издаден от Главна Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  2.  Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване
  3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
  4.  Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;
  5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 200 (двеста) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 18.12.2018 г. (осемнадесети декември две хиляди и осемнадесета година).

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а именно: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ 24 часа и Труд на 16.11.2018 година