15
Ное

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обособена зона с предназначение на ползване КАФЕ – КНИЖАРНИЦА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 677 от 12.11.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот- публична държавна собственост зона с площ 145 кв.м. с предназначение на ползване „КАФЕ - КНИЖАРНИЦА
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Определената площ от 145 кв.м се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София – достъп имат заминаващи и пристигащи пътници;
  2. Срок на наемане         - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10 % /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 3250 /три хиляди двеста и петдесет/ ЕВРО, без ДДС.
  4. Консумативни разноски          - за отопление, климатизация и осветление - 265,80 евро месечно, без ДДС. За изразходваната електрическа енергия от електрическите уреди в обекта и изразходваната вода се заплащат по контролни измервателни уреди, монтирани от Наемателя по предписания от Наемодателя.
  5. комунални разходи 135,94 евро месечно, без ДДС.
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3.             Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Представи доказателства, че има минимум 3 /три/ годишен опит за последните три години, считано от датата на обявяване на настоящия търг. Опитът се доказва с повече от един регистриран и действащ за периода, посочен в предходното изречение, търговски обект с предмет на дейност „кафе-книжарница“.

3.2. Всеки един от обектите по т.1, тук по-горе, да е с площ минимум 140 кв.м /сто и четиридесет квадратни метра/;

3.3. Има положителен финансов резултат от продажбите за всяка една от последните три години, а именно: 2015 г.; 2016 г. и 2017 г., съгласно годишните финансови отчети;

3.4. Има приходи от продажби за всяка една от последните  три години, а именно: 2015 г.; 2016 г. и 2017 г., в размер на не по-малко от 900 000 (деветстотин хиляди) лева, съгласно отчети за приходите и разходите за съответните години;

3.5. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.6. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.7. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.8. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.          Задължения на избрания кандидат (наемател) по пускане на обект „Кафе-книжарница“ в експлоатация: НАЕМАТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да обособи в определената зона с площ от 145 кв.м търговски обект – отворен тип с предназначение на ползване „Кафе-книжарница“, по представен от него проект за търговския обект, изготвен съгласно Техническите изисквания на Наемодателя, съдържащи се в Заповедта за обявяване на търга, и изпълнен от Наемателя след одобрение от Наемодателя. Наемателят следва да извърши всички необходими действия, за да може търговският обект да отговаря на нормативните изисквания за ползване, съобразно уговореното търговско предназначение, а именно предлагане на книги, храни и напитки.

            5.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 3250 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

6. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

7. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

8. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 17.12.2018 г.

9. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

10. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2833.

Поканата е публикувана във вестници  „24 часа“ и „Труд“ на 15.11.2018 г.

Заповед за прекратяване на търга

https://www.sofia-airport.bg/node/2576