24
Мар

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА„ОФИС ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ”,ТЕРМИНАЛ 1

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 138/17.03.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. № РА15, с предназначение на ползване „ОФИС ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ”.

1. Местоположение, площ, срок на наемане и начална тръжна цена:

     1.1 Местоположение: В обществена зона на салон „Пристигане“ на Терминал 1 на Летище София.

     1.2.Площ -  8 /осем/ квадратни метра;

     1.3. Срок на наемане - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на    

            заемане), с опция за продължаване до 5 /пет/ години;

     1.4.  Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 7 % /седем процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 255 / двеста петдесет и пет/ ЕВРО, без ДДС. ДДС се начислява допълнително.

  • Консумативни разноски            - 38 /тридесет и осем/ евро месечно, без ДДС;
  • Комунални разноски                -  30 /тридесет/ евро месечно, без ДДС;
  • На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

2. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

     2.1. Притежава лиценз за извършване на туристически услуги.

     2.2. Няма задължения към държавата;

     2.3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

     2.4. Не е в производство по несъстоятелност и ликвидация;

     2.5. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

     2.6. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

3. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 255 (двеста петдесет и пет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

4. Място на провеждане на търга: Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 07.05.2015г.

5. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

6. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД –www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2804; 02/937 2810.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ  „24 ЧАСА” и „ТРУД” на 24.03.2015 година.