26
Сеп

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Магазин за маркови облекла и аксесоари с реф. №6, Терминал 2.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 555 от 21.09.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №6, с предназначение на ползване МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА МАРКОВИ ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ
 2. Описание на обекта, срок на наемане и началнатръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № 6 се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 51,3 / петдесет и едно цяло и три  десети / кв.м;
  2. Срок на наемане        - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10 % /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 2 200 /две хиляди и двеста/ ЕВРО, без ДДС.
  4. Консумативни разноски- 107 /сто и седем/ евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски-87 /осемдесет и седем / евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Представи приложени към предложението си доказателства от които да е видно, че през последните 2 /две/ години извършва дейност същата с предмета на търга: „продажба на маркови облекла и аксесоари“ в минимум един регистриран негов търговски обект, намиращ се на международно летище. Търговският обект следва да е действащ към датата на настоящия търг;

3.2.       Има положителен финансов резултат от продажбите за всяка една от последните две години, а именно: 2016 г. и 2017 г., съгласно годишните финансови отчети;

 1.       Има приходи от продажби общо за последните две години, а именно: 2016 г. и 2017 г., в размер на не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева, съгласно отчети за приходите и разходите за съответните години
 2. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
 3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
 4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД.
 5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

            4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 2 200 (две хиляди и двеста) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 30.10.2018 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2833.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „ТРУД“ и „24 часа“ на 26.09.2018 година