25
Мар

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на магазин за продажба на произведения на изкуството

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 145/20.03.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

  1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №0В20, с предназначение на ползване „МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО”.
  2. Местоположение, срок на наемане и начална цена:

             2.1.Местоположение: Обществена зона на ниво „0”  на Терминал 2 на Летище София.

             2.2. Площ -  36,75 /тридесет и шест цяло и седемдесет и пет/ кв.м;

            2.3. Срок на наемане    - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане), с опция за продължаване до 5 /пет/ години;

            2.4. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10 % /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 960 / деветстотин и шестдесет / ЕВРО, без ДДС. ДДС се начислява допълнително.

  • Консумативни разноски            - 80 /осемдесет/ евро месечно, без ДДС;
  • Комунални разноски                - 96 /деветдесет и шест/ евро месечно, без ДДС;
  • На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

    3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага   предложението на търговец, който:

            3.1. Няма задължения към държавата;

            3.2. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено и здравно осигуряване.

            3.3. Не е в производство по несъстоятелност и/или ликвидация;

            3.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

            3.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

      4.  Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на сумата на началната тръжна месечна наемна цена, а именно 960 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” ЕАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

       5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 29.04.2015 г.

       6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

       7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2804; 02/937 2810.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ  „24 ЧАСА” и „ТРУД” на 25.03.2015 година.