17
Яну

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Офис за рент-а-кар услуги с реф. № 0А42.1, Терминал 2

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на основание Заповед № 31 от 12.01 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството О Б Я В Я В А 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект – ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕНТ-А-КАР УСЛУГИ № 0А42.1. 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална тръжна цена: 2.1. Местоположение и площ: обществената зона на Терминал 2, ниво “0”, салон “Пристигане”, с площ от 4,5 кв. м; 2.2. Срок на наемане – 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта); 2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10% /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ евро, без ДДС. 2.4. Консумативни разноски - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС; 2.5. Комунални разноски - 17 /седемнадесет/ Евро месечно, без ДДС; 2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС. 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който: 3.1. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване; 3.2. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност; 3.3. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД. 3.4. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ. 4. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 2500 (две хиляди и петстотин) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. 5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 23.02.2017 г. (двадесет и трети февруари две хиляди и седемнадесета година). 6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок. 7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството. Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824. ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „България Днес“ на 17.01.2017 г.