08
Дек

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Магазин

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 637 от 05.12.2016 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1В31, с предназначение на ползване „МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА АВИАЦИОННИ АКСЕСОАРИ”.
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № 1В31 се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 50,6 /петдесет цяло и шест/ кв.м;
  2. Срок на наемане         - 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане);
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10 % /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 1 720 / хиляда седемстотин и двадесет/ ЕВРО, без ДДС.
  4. Консумативни разноски            - 106 /сто и шест/ евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски                -  133 /сто тридесет и три/ евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Има положителен финансов резултат от продажбите за последните две години, а именно: 2014 и 2015 г., съгласно годишните финансови отчети;
  2. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
  3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
  4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.
  5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 1720 (хиляда седемстотин и двадесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 11.01.2017 г.

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2833.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 08.12.2016 година.

Заповед за класиране