12
Фев

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1В29

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 82 от 09.02.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

ОБЯВЯВА

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1В29, с предназначение на ползване „МАГАЗИН ЗА КУФАРИ, ЧАНТИ И ПЪТНИЧЕСКИ АКСЕСОАРИ”.
 2. Местоположение: В гранична зона на ниво „+1” на Терминал 2 на Летище София.
  1. Площ - 50,6 /петдесет цяло и шест/ кв.м;
  2. Срок на наемане - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане), с опция за продължаване до 5 /пет/ години;
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10 % /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 2600 / две хиляди и шестстотин / ЕВРО, без ДДС. ДДС се начислява допълнително.
  4. Консумативни разноски - 106 /сто и шест/ евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски - 133 /сто тридесет и три/ евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Няма задължения към държавата;
  2. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване.;
  3. Не е в производство по несъстоятелност и/или ликвидация;
  4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.
  5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.
  6. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на сумата на началната тръжна минимална месечна наемна цена, а именно 2600 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на „Летище София”.ЕАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
 4. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 16.03.2015 г. в залата, която се намира в административната част от сградата на Терминал 1, салон “Заминаващи”. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
 5. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца.
 6. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

02/937 2804; 02/937 2810

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ в-к "24 часа" и в-к "ТРУД" на 12.02.2015 година