03
Ное

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ДВЕ ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА МАСАЖНИ СТОЛОВЕ – ПО ДВА БРОЯ ВЪВ ВСЯКА ЗОНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 580 от 29.10.2014 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

ОБЯВЯВА

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на ДВЕ ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА МАСАЖНИ СТОЛОВЕ – ПО ДВА БРОЯ ВЪВ ВСЯКА ЗОНА
 2. Местоположение и площ: Терминал 2 на летище София: ниво „+1”, в началото на „Галерията”, от източната страна. Площ на всяка отделна зона: 3 /три/ кв.м;
 3. Срок на наемане   – 3 години от датата на влизане в сила на договора за наем с опция за продължаване до 5 /пет/ години;
 4. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 200 /двеста/ ЕВРО без ДДС, общо за всички зони. ДДС се начислява допълнително.
  1. Консумативни разноски – 41,13 /четиридесет и едно евро и 13 евро ц./ евро месечно, без ДДС;
  2. Комунални разноски - 22,5 /двадесет и две евро и 5 евро ц/ евро месечно, без ДДС;
  3. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 5. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
  2. Няма задължения към държавата;
  3. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;
  4. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ. 
 6. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на деня, следващ 30-тия ден от публикуването на поканата за търга в залата, която се намира в административната част от сградата на Терминал 1, салон “Заминаващи”. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
 7. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца.
 8. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

За допълнителна информация

02/937 2804
02/937 2810

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ "24 часа" и "ТРУД" на 03.11.2014 година