28
Дек

Съобщение

Съобщение относно обявен  „Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещение за съхранение на техническо оборудване“.

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З - 780

От 27.12.2018 година

На основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и въз основа на представените ми протоколи /Протокол за регистрация на предложенията от 18.12.2018 г.; Протокол за допускане и недопускане до участие в класирането от 18.12.2018 г./, отразяващи работата на комисията, във връзка с провеждане на тръжна процедура, открита със Заповед № З-684 от 13.11.2018 г. за  предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост, а именно: „Помещение за съхранение на техническо оборудване № С0.019”, с площ от 22,5 кв.м., намиращо се на Терминал 1, зона с ограничен достъп, сутерен-западна част на сграда „Пристигащи”, обявена на 16.11.2018 г. с покана във вестник „24 часа”, във вестник „Труд”, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД и в отдел „Деловодство” на „Летище София” ЕАД,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

            І. Съгласно Заповед № З-684/13.11.2018 г. за откриване на тръжната процедура, отстранявам от участие в търга участника „Електра Транс Глобъл” ООД, подал оферта с вх. № 100-26630/17.12.2018 г., със следните мотиви:

  1. Не е представен документ за платена тръжна документация, съгласно изискването на т. 4.3. от Приложение А - „Условия на търга“ на основание т. 10.4.2. от Заповед № З-684/13.11.2018 г. на Наемодателя за откриване на тръжната процедура;
  2. Не е представен оригинал на Удостоверение от Национална агенция по приходите за липса на задължения на лицето към държавата по реда на ДОПК, издадено не по-рано от един месец преди датата на търга, съгласно изискването на т. 4.8. от Приложение А - „Условия на търга“ на основание т. 10.4.2. от  Заповед № З-684/13.11.2018 г. на Наемодателя за откриване на тръжната процедура;
  3. След проверка в счетоводната система на „Летище София“ ЕАД се установи, че към датата на търга, а именно 18.12.2018 г. кандидатът „Електра Транс Глобъл“ ООД има неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД, което се явява нарушение на изискването по т. 10.4.1., вр. т. 10.1.4. от Заповед № З-684/13.11.2018 г. на Наемодателя за откриване на тръжната процедура.

II. Въз основа на посочените в т.I. констатации и с оглед на обстоятелството, че кандидатът „Електра Транс Глобъл” ООД е единственият, подал заявление за участие в търга, участникът е отстранен и не е разгледано ценовото му предложение и поради несъответствие на офертата му с изискванията на Наемодателя, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по провеждане на търга, открит със Заповед № З-684/13.11.2018 г.

ІІІ. Участникът в търга, с получаването на настоящата заповед, да се счита за уведомен, съгласно чл. 55, ал. 2 ППЗДС.

ІV.       Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно- процесуалния кодекс, пред Административeн съд София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

Настоящата заповед да се обяви на видно място, достъпно до всички заинтересовани лица, в сградата на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи” и на интернет страницата на „Летище София” ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Владимир Рапонджиев