16
Сеп

предоставяне под наем на имоти - публична държавна собственост с предназначение на ползване „ПАВИЛИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЦИГАРИ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 486 от 11.09.2014 г. на Изпълнителния директор на дружеството

ОБЯВЯВА

 

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти - публична държавна собственост с предназначение на ползване „ПАВИЛИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЦИГАРИ
 2. Местоположение, описание и условия за наемане: 
  1. ПАВИЛИОН №1 е самостоятелно обособено помещение, с площ от 12 кв.м и се намира в Терминал 1, обществена зона на салон “Заминаващи”. 
  2. ПАВИЛИОН № 2 е самостоятелно обособено помещение, с площ от 11,5 кв.м и се намира в Терминал 1, зона след митническа и гранична проверка на салон “Заминаващи”.
  3. Двата имота представляват неделим обект и се предоставят под наем на един наемател.
  4. Срок на наемане   - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане), с опция за продължаване до 5 /пет/ години;
  5. Начална тръжна месечна наемна цена общо за обект „Два павилиона №1 и №2 за продажба на вестници, списания, пакетирани хранителни стоки и цигари” - в размер на не по-малко от 10% /десет/ процента от оборота на продажбитебез ДДС. ДДС се начислява допълнително. за един месец, извършени в обекта на всички стоки без артикул „цигари”, за артикул „цигари” наемателят ще заплаща наемна цена от 2% /два процента/ от оборота на продажбите, но не по-малко от минималната наемна цена общо за целия обект в размер на 1 770 /хиляда седемстотин и седемдесет/ евро
  6. Консумативни разноски общо за обекта -88 /осемдесет и осем/ евро месечно, без ДДС;
  7. Комунални разноски общо за обекта     - 104 /сто и четири/ евро месечно, без ДДС
  8. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Представи приложени към предложението си доказателства за търговски опит от двегодишни продажби от минимум един регистриран негов търговски обект с предмет на дейност – продажба на вестници и списания;
  2. Има положителен финансов резултат от продажбите за последните три години, а именно 2011 г.; 2012 г. и 2013 г., съгласно годишните финансови отчети;
  3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
  4. Няма задължения към държавата;
  5. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;
  6. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.
  7. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.
 4. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на деня, следващ 30-тия ден от публикуването на поканата за търга в залата, която се намира в административната част от сградата на Терминал 1, салон “Заминаващи”. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
 5. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца.
 6. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

За допълнителна информация

02/937 2804
02/937 2810

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „ТРУД” и „24 ЧАСА” на 16.09.2014 г.