15
Окт

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-584 от 08.10.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1D45, с предназначение на ползване МАГАЗИН ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПУРИ, ЛУЛИ И АКСЕСОАРИ, БЕЗ ЦИГАРИ“
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № 1D45 се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 29,2 /двадесет и девет цяло и две десети/ кв.м;
  2. Срок на наемане         - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 5 % /пет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 2 450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ ЕВРО, без ДДС.
  4. Консумативни разноски            - 73 /седемдесет и три/ евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски                - 77 /седемдесет и седем/ евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3.             Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.Притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия;

3.2.Притежава минимум десетгодишен търговски опит от продажби на пури, пурети и тютюни;

3.3.Притежава минимум десет регистрирани негови търговски обекти с предмет на дейност-продажба на пури, пурети и тютюни на територията на Република България;

3.4. Има опит в търговия на дребно на тютюневи изделия - пури, пурети и тютюни от минимум десет години;

3.5. Е ексклузивен вносител за България на поне една световна марка пури, пурети или тютюни;

3.6. Представи приложени към предложението си доказателства за регистриран общ оборот за последните три години /2015 г., 2016 г. и 2017 г./ от продажби в неговите търговски обекти на стойност минимум 5 000 000 /пет милиона/ лева;

3.7. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.8. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.9. Няма неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД;

3.10. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

            4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 15.11.2018 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2833.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „ТРУД“ и „24 часа“ на 15.10.2018 година