11
Сеп

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 486 от 05.09.2017 г.на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – актив дружествена собственост, както следва:

1. Предмет на търга: Горивозареждаща цистерна, модел „Билкон”, с инв № 1159, с вместимост 60 куб.м., с базова машина „Мерцедес”, с шаси № МВ62101515482537, двигател № 422-911-10-533795.

2.             Начална тръжна цена: не по-малко от 29 905 /двадесет и девет хиляди деветстотин и пет/ лева, без ДДС. ДДС се начислява допълнително. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване в размер на 5% /пет на сто/ от началната тръжна цена.

3. Размер на депозит за участие в търга: 20% /двадесет на сто/ от началната тръжна цена, а именно: 5 981 /пет хиляди деветстотин осемдесет и един/ лева. Депозитът се внася по банков път по сметката на „Летище София” ЕАД при “ОББ” АД, а именно: IBAN № BG80UBBS84231010972911, BIC: UBBSBGSF. Сумата трябва да е постъпила по банкова сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

4. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

4.1. Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок.

4.2.       При отваряне на офертите, кандидатите присъстват лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени за това лица.

4.3.       Кандидатите за участие в търга и техните законни представители под никаква форма не могат да предоставят на трети лица копия от тръжната документация или части от нея без изричното писмено съгласие на организаторите на търга.

4.4. На оценка се подлага предложението на участник, който:

а) Няма задължения към държавата, в това число и към Държавното обществено осигуряване;

б) Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

в) Няма неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД.

5.          Основания за недопускане в търга от тръжната комисия:

5.1. При липса на някой от изискуемите документи и/или представяне на документ с изтекъл срок на валидност.

5.2. При неспазване изискванията, определени в т.4 по-горе.

5.3. При несъгласие с приложения проект на договор за продажба, включително и при предложения за изменения по него.

5.4. В случай, че депозитът на участника не е постъпил по посочената сметка до провеждане на търга.

 6. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 06.10.2017 година. При възникнала необходимост повторен търг ще се проведе на 03.11.2017 година от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия.

  7. Тръжната документация може да се получи в срок до 10 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на дружеството, документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл.23 от ЗТР.

8. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 16.30 часа на 05.10.2017 година - денят, предхождащ деня обявен за провеждане на търга, чрез регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2804

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК „24 часа“ на 11.09.2017 г.