09
Мар

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Решение № 191 от 04.03.2020 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на активи дружествена собственост, както следва:

  1. Предмет на търга: бракувани дълготрайни материални активи и снети от употреба материали – негодни за употреба батерии и акумулатори в метални кутии, съгласно Опис съдържащ се в тръжната документация с местонахождение на Лицензирана площадка за отпадъци гр. Ихтиман и в Автостопанство на „Летище София“ ЕАД и разпределени както следва:                                                                                                                                                                                                                           - негодни за употребабатерии и акумулатори с приблизително общо  тегло 30 000 кг.Батерии за електрокари 80V 320 Ah; 2х40хPZS320 Ah; 48V550 Ah;  2х40/320 Ah;  2х24 /550 Ah; 80V 500 Ah – 46 бр.; Акумулаторни клетки от ремонтни дейности на батерии за електрокари 2V 320 Ah – 15 бр.;  Акумулатори –12V 45 Ah/ 54 Ah/ 60 Ah / 62 Ah/  63 Ah/ 72 Ah/74 Ah/77 Ah/ 92 Ah / 100 Ah / 120 Ah/ 140 Ah/ 145 Ah/165 Ah / 180 Ah/ 190 Ah/ – 215 бр.                                                                                - метални кутии за батерии и акумулатори с приблизително общо тегло  2 140 кг.
  2. Начални тръжни цени: не по-малко от 0,74 лева без ДДС за килограм негодни за употреба батерии и акумулатори и 0,19 лева без ДДС за килограм метални кутии за батерии и акумулатори.                                          2.1.При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване в размер на 1%  /едно на сто/ от началната тръжна цена.

3. Размер на депозит за участие в търга:: 4521,32 лева. Депозитът се внася по банков път по сметката на „Летище София” ЕАД при “ОББ” АД, а именно: IBAN № BG80UBBS84231010972911, BIC: UBBSBGSF. Сумата трябва да е постъпила по банкова сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

4. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

4.1. Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок.

4.2.      При отваряне на офертите, кандидатите присъстват лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени за това лица.

4.3.      Кандидатите за участие в търга и техните законни представители под никаква форма не могат да предоставят на трети лица копия от тръжната документация или части от нея без изричното писмено съгласие на организаторите на търга.

4.4. На оценка се подлага предложението на участник, който:

4.4.1.   Притежава:

4.4.1.1 Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено по реда на Глава Пета, Раздел I от Закона за управление на отпадъците, което да включва отпадъци с код 16 06 01*, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, или

4.4.1.2. Комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, Раздел II от Закона за опазване на околната среда, което да включва дейности с отпадъци с код 16 06 01* съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, или

4.4.1.3. Регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на Глава Пета, Раздел II от Закона за управление на отпадъците, което да включва отпадъци с код 16 06 01*, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;

4.4.2. Няма задължения към държавата, в това число и към Държавното обществено осигуряване;

4.4.3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

4.4.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД.

5.         Основания за недопускане в търга от тръжната комисия:

5.1. При липса на някой от изискуемите документи и/или представяне на документ с изтекъл срок на валидност.

5.2. При неспазване изискванията, определени в т.4 по-горе.

5.3. При несъгласие с приложения проект на договор за продажба, включително и при предложения за изменения по него.

5.4. В случай, че депозитът на участника не е постъпил по посочената сметка до провеждане на търга.

6. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 26.03.2020 година. При възникнала необходимост повторен търг ще се проведе на 14.04.2020 година от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия.

            7. Тръжната документация може да се получи в срок до 10 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на дружеството, документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл.23 от ЗТР.

8. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 16.30 часа на 25.03.2020 година - денят, предхождащ деня обявен за провеждане на търга, чрез регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2804

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК „24 часа“ на 09.03.2020 г.