15
Май

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-369  от 10.05.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №0В20, с предназначение на ползване „МАГАЗИН ЗА ПЪТНИЧЕСКИ АКСЕСОАРИ, МАРКОВИ ОБЛЕКЛА И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ “
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № 0В20 се намира в обществена зона на ниво „0”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 36,75 / тридесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м;
  2. Срок на наемане         - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10% /десет/ процента от оборота на продажбите,  извършени в обекта  за един месец, но не по-малко от минималната месечна наемна цена в размер на 1250 /хиляда двеста и петдесет/ евро, без ДДС. ДДС се начислява отделно;
  4. Консумативни разноски  - 87,20 евро месечно, без ДДС.
  5. Комунални разноски  96 евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Представи доказателства, от които да е видно, че през последните 2 /две/ години извършва дейност, същата с предмета на търга: „продажба на пътнически аксесоари,маркови облекла и кожени изделия“ в минимум 1 /един/ регистриран негов търговски обект, намиращ се на международно летище, който е действащ към датата на настоящия търг.

3.2. Има положителен финансов резултат от продажбите за всяка една от следните години, а именно: 2016 г. и 2017 г., съгласно годишните финансови отчети;

3.3. Има приходи от продажби общо за 2016 г. и 2017 г., в размер на не по-малко от 600 000 (шестстотин хиляди) лева, съгласно отчети за приходите и разходите за съответната година.

3.4. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.5. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.6. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.7. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

            4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 1250 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 18.06.2019 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

Поканата е публикувана във в. „Труд“ и в. „24 часа“ на 15.05.2019 година.