24
Апр

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-324 от 19.04.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост две реално обособени зони за инсталиране на МАШИНИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ПЪТНИЧЕСКИ БАГАЖИ С референции № 0С67 и № 0С68”

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: Определените зони се намират в Терминал 2, ниво “0”, обществена зона на салон Заминаване и са по 6 кв.м. всяка;

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начални тръжни месечни наемни цени: не по-малко от 15% от оборота на продажбите извършени за един месец, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 1950 /хиляда деветстотин и петдесет/ евро без ДДС, за всяка една от зоните;

2.4. Консумативни разноски – за общо отопление и осветлени 16 /шестнадесет/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните. За консумираната ел.енергия от машината за опаковане разходите се заплащат по показания на контролен електромер, монтиран от Наемателя;

2.5. Комунални разноски - 23  /двадесет и три/  евро месечно, без ДДС за всяка зона;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.   Представи документ/и, удостоверяващ/и, че има 5 /пет/ годишен опит в дейността по пакетиране и защита на пътнически багажи;

3.2.   Докаже, че разполага с квалифициран персонал, (в случай че участва с намерение да наеме една от зоните - най-малко от 2 човека, при намерение за наемане на двете зони – най-малко 4 човека), извършващ операциите по опаковане на багажи, с подобен тип съоръжения при обслужването на пътници, с опит не по-малко от 1 година.

3.3.   Има положителен финансов резултат за всяка една от трите години 2015 г, 2016 г и 2017 г., съгласно годишните финансови отчети;

3.4.   Докаже пълното съответствие на машината/машините, с която/които възнамерява да извършва дейността, с основни технически изисквания, посочени в т.4, тук по-долу.

3.5.   Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.6.         Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.7.         Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.8. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.      Основни технически изисквания към машината:

4.1.   Машината да има възможност за опаковане на меки и твърди багажи с различна конфигурация и размери;

4.2.   Машината да използва стреч фолио за опаковане на багажи, с цел повишена енергийна ефективност;

4.3.   Максимален размер на машината (дължина х ширина х височина) – 2400 х 650  х 1800 мм;

4.4.   Максимално тегло на машината – 250 кг;

4.5.   Средно време за опаковане на един багаж – до 1,25 мин.

4.6.   Машината да осигурява естетично и надеждно опаковане на багажите.

4.7.   Електрическо захранване - 220V, 50 Hz

4.8.   Инсталирана мощност – до 1 kW

5.          Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна минимална месечна наемна цена за конкретната зона, без ДДС, за който даден кандидат подава предложение. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София. Кандидатите в процедурата могат да участват за наемане на една или две зони. Когато кандидатът участва за наемане на една зона, следва да посочи изрично в Приложение № 1 – Заявление за участие в търга, коя от двете зони (№0С67 и/или №0С68) желае да наеме.

5.1.         Кандидат, който участва да наеме една зона, дължи депозит в размер на 1950 евро;

5.2.         Кандидат, който участва да наеме двете зони, дължи депозит в размер на 3900 евро;

6. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния. Плащането на изразходваната ел.енергия се извършва в срок до 20-то число на всеки месец за предходния.

7. Обезпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

8. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 28.05.2019 г. (двадесет и осми май две хиляди и деветнадесета година).

9. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

10. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 Поканата е публикувана във в. „Труд“ и в. „24 часа“ на 24.04.2019 година.