17
Май

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ с предмет:"Три зони за инсталиране на АТМ устройства /Банкомати/ с реф.№ АТМ3, АТМ4 и АТМ5"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-283 от 08.05.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична държавна собственост, както следва:

1. Предмет на търга: Три зони за инсталиране на АТМ устройства /Банкомати/ с реф. АТМ3, АТМ4 и АТМ5”

2. Описание на обектите, срок на наемане и начални  тръжни цени:

            2.1. Местоположение: Зони с реф. №АТМ3 и №АТМ4 се намират в зона с ограничен достъп на ниво „+1“, а зона с реф. №АТМ5 се намира в зона за получаване на багаж на ниво „0“ в Терминал 2 на Летище София

            2.2. Площ: Всяка една от трите зони за инсталиране на АТМ устройства (банкомат) е с площ от 1 (един) кв.м.

2.3. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.4. Начална тръжна месечна наемна цена:

2.4.1. За зона с реф. № АТМ3 в размер на 250 /двеста и петдесет/ евро, без ДДС

2.4.2. За зона с реф. № АТМ4 в размер на 250 /двеста и петдесет/ евро, без ДДС.

2.4.3. За зона с реф. № АТМ5 в размер на 300 /триста/ евро, без ДДС.

2.5.Консумативни разноски – 15 /петнадесет/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;

2.6.Комунални разноски        - 2 /две/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;

2.7. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

 

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1        Притежава лиценз, издаден от Българската Народна Банка /БНБ/ за извършване на банкова дейност, като представи доказателства, че АТМ устройствата, които възнамерява да инсталира ще предлагат следния минимален набор от услуги: теглене на пари в брой; проверка на салдо по сметка и плащане на сметки.  

3.2        Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3        Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност

3.4        Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

      3.5.       Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на сумата на начална тръжна месечна наемна цена на зоната, за който даден кандидат подава предложение, а именно:

 • за зона с реф. № АТМ3 – в размер на 250 евро;
 • за зона с реф. № АТМ4 – в размер на 250 евро;
 • за зона с реф. № АТМ5 – в размер на 300 евро;

  Кандидатите в процедурата могат да участват за наемане на една или повече зони за инсталиране на ATM. Когато кандидатът участва за наемане на една зона, следва да посочи изрично в Приложение № 1 (към Приложение А: Условия на търга), коя от трите зони желае да наеме.

  4.1.      Кандидат, който участва за повече от една зона, дължи депозит в размер на сбора от началните тръжни месечни наемни цени на зоните, за които участва.;

  4.2.      Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

  5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

  6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

  7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 26.06.2018 г. (двадесет и шести юни две хиляди и осемнадесета година).

  8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

  9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

  Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

   

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.      

   

  ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА във вестници „24 часа“ и „Труд“ на 17.05.2018 година