21
Фев

Покана за участие в търг за инсталиране на АТМ устройство (банкомат)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 112 от 15.02.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост, както следва:

1. Предмет на търга: две реално обособени зони от Терминал 2 - ATM1 и ATM2 за инсталиране на АТМ устройство (банкомат)

 • Местоположение: обществената зона на Терминал 2 на Летище София, ниво “0”:

                  АТМ1 – Салон „Пристигащи”, до вратата на помещение „Рекламация багажи” и в непосредствена близост до плъзгащи се врати, от които излизат пристигащите пътници от салона за получаване на багажи.

                  АТМ2 – Централната част на обществената зона между салони „Заминаващи” и „Пристигащи” до група асансьори, обслужващи обществения паркинг, до машината за самотаксуване на паркинг-таксите.

 • Всяка от двете зоните за инсталиране на АТМ устройства е с площ от 0.65 кв.м;
 • Срок на наемане – 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта);
 • Начална тръжна месечна наемна цена за всяка една от зоните АТМ1 и АТМ2в резмер на950 /деветстотин и петдесет / евро, без ДДС;
  • Консумативни разноски – 15 /петнадесет/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;
  • Комунални разноски - 2 /две/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;
  • На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 • Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

2.1        Притежава лиценз за извършване на банкова дейност;

2.2        Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

2.3        Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност

2.4        Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

      2.5.       Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

3.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за всяка една от зоните, а именно 950 (деветстотин и петдесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

4. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 29.03.2017 г. (двадесет и девети март две хиляди и седемнадесета година).

5. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

6. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в 2/ два/ национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „България Днес“ на 21.02.2017 г.