04
Юни

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-438 от 31.05.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

  1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Реално обособена част от обществена зона на салон „Заминаване” на Терминал 1 на Летище София, с площ от 6 кв.м, за инсталиране на машина за извършване на услуги по опаковане и защита на пътнически багажи”
  2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: обществена зона на салон “Заминаване” на Терминал 1 с площ 6 /шест/ квадратни метра.

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане). НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 15 % /петнадесет процента/ от оборота, реализиран в обекта за един месец, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 700 /седемстотин/ ЕВРО, без ДДС.

2.4.       Консумативни разноски – 25 /двадесет и пет/евро месечно, без ДДС за осветление, отопление, вентилация и климатизация. За консумираната ел.енергия от машината – по показания на измервателни уреди, монтирани от наемателя.

2.4.       Комунални разноски – 22,5 евро /двадесет и две евро и петдесет евроцента/ месечно, без ДДС;

2.5.       На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Представи документ/и, удостоверяващ/и, че има 5 /пет/ годишен опит в дейността по пакетиране и защита на пътнически багажи;

3.2. Докаже, че разполага с квалифициран персонал най-малко от 2 човека, извършващ операциите по опаковане на багажи, с подобен тип съоръжения при обслужването на пътници, с опит не по-малко от 1 година.

3.3. Има положителен финансов резултат за всяка една от последните три години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), съгласно годишните финансови отчети;

3.4. Докаже пълното съответствие на машината, с която възнамерява да извършва дейността, с основните технически изисквания, посочени в т.4, тук по-долу.

3.5. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.6. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.7. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.8. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4. Основни технически изисквания към машината:

4.1. Машината да има възможност за опаковане на меки и твърди багажи с различна конфигурация и с размери;

4.2. Машината да използва стреч фолио за опаковане на багажи, с цел повишена енергийна ефективност;

4.3. Максимален размер на машината (дължина х ширина х височина) – 2400 х 650  х 1800 мм;

4.4. Максимално тегло на машината – 250 кг;

4.5. Средно време за опаковане на един багаж – до 1,25 мин.

4.6. Машината да осигурява естетично и надеждно опаковане на багажите.

4.7. Електрическо захранване - 220V, 50 Hz

4.8. Инсталирана мощност – до 1 kW

            5. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 700 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

6. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния. Плащането на изразходваната ел.енергия и вода се извършва в срок до 20 число на всеки месец за предходния.

7. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

8. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 11.07.2019 г.

9. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

10. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.