13
Мар

Заповед № З-107 от 31.01.2019 за прекратяване на търг за отдаване под наем на „ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ”.

 „  Л   Е   Т   И   Щ   Е     С   О   Ф   И   Я  “     Е   А   Д

З   А   П   О   В   Е   Д №  З - 226 от 13.03.2019 година

На основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и въз основа на представеният ми Протокол за обявяване на търга за непроведен от 12.03.2019 г., издаден от комисията, във връзка с провеждане на тръжна процедура, открита със Заповед №З-107/31.01.2019 г. за  предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост, а именно: „Офис за извършване на митнически консултации и услуги“, с площ 25,15 кв.м, представляващ част от сграда с идентификатор 68134.709.480.3, намиращ се в източната част на предаерогаров площад на Терминал 1 на Летище София, обявена на 06.02.2019 г. с покана във вестник „24 часа”, във вестник „Труд”, на електронната страница на „Летище София” ЕАД и в отдел „Деловодство” на „Летище София” ЕАД,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

I.          ПРЕКРАТЯВАМ ТЪРГ за предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост, а именно: „Офис за извършване на митнически консултации и услуги“, с площ 25,15 кв.м, представляващ част от сграда с идентификатор 68134.709.480.3, намиращ се в източната част на предаерогаров площад на Терминал 1 на Летище София, на основание чл.46 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, поради възникване на обстоятелства, които правят невъзможно приключването на търга, изразяващи се в липса на класиран кандидат.

ІI.        Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно- процесуалния кодекс, пред Административeн съд София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

Настоящата заповед да се обяви на видно място, достъпно до всички заинтересовани лица, в сградата на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи” и на интернет страницата на „Летище София” ЕАД.

https://www.sofia-airport.bg/node/2627

Заповед: /sites/default/files/zapoved_za_prekratyavane_0.pdf