19
Дек

Заповед за прекратяване на Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обособена зона с предназначение на ползване Кафе-книжарница

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” – ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

З  А  П  О  В  Е  Д

№ З-766/18.12.2018 г.

На основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ във връзка с Протокол от назначената комисия от 18.12.2018г., постъпили сигнали с вх. № 100-24879/28.11.2018г. и вх. № 100-26730/18.12.2018г. и жалба до Административен съд – София град срещу моя Заповед  № З-677 от 12.11.2018 г. за предоставяне под наем на имот-публична държавна собственост с предназначение: Кафе книжарница и местоположение на обекта - зона с ограничен достъп на ниво +1, с площ 145 кв.м, отворен тип, намираща се на Терминал 2, писмо от заместник-министъра на транспорта информационните технологии и съобщения с вх. №100-26418/14.12.2018г. и чл. 11  от Договор за овластяване и възлагане управлението на „Летище София“ ЕАД

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. Прекратявам процедура за провеждане на търг обявена със Заповед № З-677 от 12.11.2018 г. за предоставяне под наем на имот-публична държавна собственост с предназначение: Кафе книжарница и местоположение на обекта - зона с ограничен достъп на ниво +1, с площ 145 кв.м, отворен тип, намираща се на Терминал 2 на летище София

Мотиви:  Възникнали са обстоятелства, които правят невъзможно приключването на търга, както следва:

Постъпили сигнали с вх. № 100-24879/28.11.2018г. и вх. № 100-26730/18.12.2018г. срещу Заповед № З-677 от 12.11.2018 г. за поставени пред участниците специфични условия.

Постъпила жалба с вх. № 33897/29.11.2018 г на Административен съд – София град срещу заповед № З-677 от 12.11.2018 г., с която е открит търга.

Писмо от заместник-министъра на транспорта информационните технологии и съобщения с вх. № 100-26418/14.12.2018г. за предприемане на действия от „Летище София“ ЕАД по прецизиране на конкретната тръжна документация и условията за участие, с цел постигане на справедлив за всички потенциални участници резултат.

 По отношение заповедите за откриване на търгове има постановена противоречива съдебна практика. Последните са разглеждани  като общи административни актове, индивидуални административни актове и като административни актове които нямат белезите на индивидуални административни актове. В този смисъл са постановените решение на ВАС - Определение № 11669 от 24.09.2012г. по адм. . № 10889/2012г. на ВАС; Определение № 8028 от 22.06.2017г. по адм. № 7094/2017г. на ВАС; Определение № 7204 от 28.05.2013г. по адм. д. № 6218/2013г. на ВАС; Определение № 4268 от 05.04.2017г. по адм. д. № 275/2017г. на ВАС; Определение № 1635 от 09.02.2010г. по адм.д.№ 15972/2009г. на ВАС; Определение № 2223 от 27.02.2015г. по адм.д.№1832/2015г. на ВАС; Определение № 15325 от 14.12.2010г. на ВАС по адм.д. № 5612/2010г.

 Гласуваните промени в АПК в чл. 21, ал. 5 от АПК които влизат в сила от 01. 01.2019г. очевидно имат пояснителен характер и целят преустановяване на различното тълкуване от състави на административните съдилища на обжалваемостта на въпросните актове, като предвиждат „Не са индивидуални административни актове волеизявленията, с които се обявяват условията за участие в състезателно административно производство по издаването на индивидуални административни актове, освен ако в специален закон е предвидено друго“.

 В този смисъл се е произнесла и доктрината. В „Административен процес“ (проф. Кино Лазаров, проф. Иван Тодоров, 2018г. „Сиела“, стр. 158), в частта относно промените на чл. 21, ал. 5 от АПК изрично е посочено следното:

  „Много често в практиката се допускат грешки като процесуални актове се обявяват за индивидуални или общи административни актове. Така например ВАС е приемал, че обявяването на условията на състезателна процедура е общ административен акт, защото било насочено към неограничен кръг адресати. По този начин излиза, че на­чалото на производството за издаване на индивидуален административен акт се поставя от общ административен акт. А всъщност това е процесуалният акт, с който се слага началото на производството по издаване на индивидуален административен акт. Именно този акт е неделима част от динамичния фактически състав, от който последова­телно възникват следващите процесуални действия.

 Все пак, с оглед постигане на яснота, с промените в АПК от 2018 г. изрично се уточни и че не са индивидуални административни актове волеизявленията, с които се обявяват условията за участие в състезателно производство по издаването на индивидуални административни актове.

 Всъщност, чл. 21, ал. 5 не създава нищо различно в сравнение с чл. 21, ал. 1 – тя само уточнява и конкретизира това, което недву­смислено следва и от ал. 1 – а именно, че актовете, които не пре­дизвикват материалноправни последици, не са индивидуални административни актове. Казано с други думи – акцентира се, че предизвикването на процесуални последици по принцип не е основа­ние за самостоятелно обжалване. Ал. 5 на този член беше включена, за да се прекрати описаната по-горе незаконосъобразна практика да се допуска оспорване и на чисто процесуални актове“.

В нормативните актове, уреждащи начина и реда за предоставяне под наем на имоти публична-държавна собственост, а именно ЗДС и ППЗДС, липсва текст, който да предоставя възможност на административния орган издал заповедта за откриване на търга, да може да изменя, допълва или тълкува своя акт след като същият е вече издаден.

Във връзка изложените обстоятелства и необходимостта да бъдат предприети действия от „Летище София“ ЕАД, съгласно писмо на заместник-министъра на транспорта информационните технологии и съобщения с вх. № 100-24879/28.11.2018г. по прецизиране на конкретната тръжна документация и условията за участие, които на този етап от обявената тръжна процедура водят до невъзможност за приключване на търга, на основание чл. 46 от ППЗДС, издавам настоящата заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг за предоставяне под наем на имот-публична държавна собственост с предназначение: Кафе книжарница и местоположение на обекта - зона с ограничен достъп на ниво +1, с площ 145 кв.м, отворен тип, намираща се на Терминал 2.

2. Да се възстановят сумите за закупена тръжна документация, както и внесените депозити за участие в процедурата по посочена от кандидатите банкова сметка след влизане в сила на настоящата заповед.

3. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. София.

4. За настоящата заповед да бъдат уведомени всички кандидати в търга.

5. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на дирекция „Финанси“ по отношение на т. 2 от заповедта и на директора на дирекция „Търговска“  по отношение на т.4 от заповедта.

6. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР

                                                                           НА “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

                                                                           /подпис/

                                                                           ВЛАДИМИР РАПОНДЖИЕВ

Покана за търга

 https://www.sofia-airport.bg/node/2541